İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TALEP/ŞİKAYET SAHİBİ

AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verileri İşleme Amacı Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak,Kanun'un 5.Maddesinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ AMAÇ HUKUKİ SEBEP
Kimlik Bilgileri (isim, soy isim bilgisi, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası)

İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

Finansal Bilgi (kredi kartı veya banka kartı bilgileri, ödeme bilgileri)

Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, fatura ve ödeme bilgileri, kurulum bilgisi)

Hukuki İşlem Bilgileri (hukuki süreçlere konu işlemlere ilişkin bilgiler)

İşlem Güvenliği Bilgileri (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri)
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
• Satın alınan ürünlerin teslimatına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası,
• Ürünlerin veya hizmetlere ilişkin ödeme/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Fatura tanzimi, doğrulama veya iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Ürünlerin iadesine veya yenilenmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
• Teminat işlemlerinin yürütülmesi.
Kişisel verileriniz Şirketimiz ürün veya hizmetlerine ilişkin gerçekleştirmiş olduğunuz alışveriş kapsamında satış sözleşmesi uyarınca gerekli yükümlülüklerin (ürün teslimi, kurulum, vb.) yerine getirilmesi hukuki şartı kapsamında işlenmektedir.
• Müşterilerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
• Müşteri talep ve şikâyetlerinin şirket içi raporlamalarının gerçekleştirilmesi ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi,
• İç kontrol, denetim ve şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ilgili kapsamda değerlendirilmektedir.
• Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
• Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması
• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Satış doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen;
• kanunlarda açıkça öngörülme şartı (ör. faturada hangi verilerin olması gerektiği Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenmiştir),
• hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır),
• bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (ör. Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa konu olması halinde delil niteliğine haiz olması durumu) kapsamında değerlendirilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

• Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma - konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz,

• Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,

• İş geliştirme ve projelerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan iş ortağı danışmanlık şirketleri,

• Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında yetkili kurum ve kuruşlara.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, telefon/iletişim merkezi, internet sitesi, kargo/posta ve faks kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda yukarıda belirtilen hukuki sebeplere istinaden toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel Verilerinize ilişkin olarak,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız uyarınca, veri sahipleri olarak; taleplerinizi,  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Metindeki Değişiklikler

İşbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU